Wega Group

.fi

Wegas - Kaasutankkausasemat

Korttisopimus­ehdot

Yrityksen maksuaika­korttisopimuksen sopimusehdot.

Yrityskortin alennus­portaat sekä palvelu­maksut

1. Kortin myöntäminen

Wegas – Yrityksen maksuaikakorttisopimus tehdään Wega Fuels Oy:n (jäljempänä ”Myyjä”) ja Asiakkaan välille. Wegas – Yrityksen maksuaikakortin (jäljempänä ”Kortti”) myöntää Wega Fuels Oy Suomessa käytettäväksi. Kortti voidaan myöntää korttihakemuksen perusteella yritykselle tai yrityksen yksikölle (jäljempänä ”Asiakas”).

Allekirjoittamalla hakemuksen Asiakas vahvistaa, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita, sitoutuu noudattamaan Kortin sopimusehtojen uusinta versiota ja antaa suostumuksensa sille, että Myyjä voi hankkia tarvittavat luottokelpoisuustiedot ja muut luoton ja asiakassuhteen edellyttämät Asiakasta koskevat tiedot. Myyjällä on oikeus oman harkintansa mukaan hylätä korttihakemus perustelematta sitä asiakkaalle mitenkään.

2. Kortin voimassaoloaika ja korvausvastuu kortilla tehdyistä ostoksista

Korttisopimus tulee voimaan, kun Myyjä on lähettänyt Kortin ja PIN-koodin Asiakkaalle. Myyjä toimittaa Kortin asiakkaalle postitse Asiakkaan antamien yhteystietojen mukaisesti. Asiakas on vastuussa kaikista Asiakkaalle tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti myönnetyistä Korteista. Kortti on Myyjän omaisuutta, mutta Asiakkaalla on oikeus käyttää Korttia niin kauan kuin sitä käytetään uusimman voimassa olevan Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Kortti on voimassa toistaiseksi. Myyjällä on oikeus rajoittaa Kortin voimassaoloaikaa ja vaihtaa Kortti uuteen. Asiakkaan on hävitettävä vanha Korttinsa sopivalla tavalla heti sopimuksen voimassaolon päättyessä tai heti uuden kortin vastaanottamisen jälkeen.

Asiakas on vastuussa kaikista hankinnoista, jotka on tehty Asiakkaalle myönnetyllä Kortilla riippumatta siitä, kuka Korttia on käyttänyt. Korttia on säilytettävä turvallisessa paikassa erillään Kortin PIN-koodista. Jos Kortti katoaa, Myyjälle on heti ilmoitettava asiasta soittamalla Myyjän asiakaspalvelunumeroon 010 327 1244 tai verkossa wegas.fi. Asiakkaan vastuu kaikesta Kortin luvattomasta käytöstä päättyy, kun asiakaspalvelu on vahvistanut, että se on vastaanottanut katoamisilmoituksen ja saanut Kortin tunnistamiseen tarvittavat tiedot.

3. Kortin käyttö

Myyjä ei voi taata, että Kortti toimii ja sitä voi käyttää aina ja kaikissa tilanteissa. Korttia voi käyttää vain maksuvälineenä Myyjän tankkausasemilla, jollei Myyjä erikseen muuta ilmoita. Korttia voi käyttää vain liikennekaasun ostamiseen. Kortin ja sen PIN-koodin käyttäminen automatisoidulla jakelupumpulla tarkoittaa samaa kuin ostotapahtuman hyväksyminen.

  1. Myyjällä on oikeus estää kortin käyttö seuraavissa tilanteissa:Kortin turvallisuus on vaarantunut.
  2. On syytä epäillä, että Korttia käytetään luvattomasti tai vilpillisesti.
  3. Vaara siitä, ettei Asiakas pysty suoriutumaan maksuvelvoitteistaan, on myyjän itsenäisen arvion
    mukaan suurentunut.

4. Tuotteen hinta

Myyjän tankkausasemalta kulloinkin ostetun liikennekaasun hinta on Myyjän yksipuolisesti määrittelemä kulloinenkin hinta, jollei Myyjän ja Ostajan välillä ole kirjallisesti muuta sovittu. Myyjällä on yksipuolinen oikeus muuttaa liikennekaasun hintaa ilman ennakkoilmoitusta.

5. Maksuehdot, laskutus ja maksun viivästyminen

Ellei muuta olla sovittu, Myyjä laskuttaa Asiakasta Kortilla tehdyistä ostoista kerran kuukaudessa. Laskutuskauden päättymispäivämäärä on kunkin kalenterikuukauden viimeinen päivä. Maksuaika on 14 päivää laskun lähettämisestä. Asiakkaan on maksettava eräpäivästä alkaen korkolain mukaista viivästyskorkoa kaikista erääntyneistä laskuista. Myyjä laskuttaa Asiakasta Kortilla tehdyistä ostoista sähköisellä laskutuksella. Asiakas vastaa siitä, että lasku maksetaan eräpäivään mennessä sen jälkeen, kun Myyjä on lähettänyt laskun Asiakkaan ilmoittamien laskutustietojen mukaisesti. Myyjällä on oikeus siirtää maksamaton summa perintäsopimuksella kolmannelle osapuolelle. Kaikki laskutusta koskevat kyselyt ja valitukset on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa, pääsääntöisesti seitsemän (7) päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Myyjällä on oikeus ilmoittaa maksuviivästyksestä luottotietorekisteriin, kun maksun erääntymisestä on kulunut yli 60 päivää.

Myyjä ei ole vastuussa tietojen siirrosta laskutusoperaattorin ja Asiakkaan välillä tai siinä syntyvistä vahingoista tai ongelmista. Asiakkaan on ilmoitettava Myyjälle sähköpostitse kaikista laskun lähetystietojen tai muiden laskutustietojen muutoksista 14 päivää ennen muutosten voimaantuloa. Sähköinen laskutus alkaa vasta, kun laskun lähetystiedot on ilmoitettu Myyjälle.

6. Olennaisten sopimusrikkomusten seuraukset

Myyjä voi ilman irtisanomisaikaa peruuttaa korttisopimuksen ja keskeyttää Kortin käytön maksamiseen, (i) jos Asiakas on olennaisella tavalla rikkonut sopimuksen ehtoja, (ii) jos laskun maksaminen on viivästynyt yli 30 vuorokautta, (iii) jos Asiakas on hakeutunut tai joutunut velkasaneeraukseen tai vastaavaan maksukyvyttömyysmenettelyyn tai (iv) jos jokin korttisopimuksen ehtoihin kuuluva olennainen tieto tai olosuhde on muuttunut niin, ettei Asiakas Myyjän harkinnan mukaan enää pysty täyttämään sopimus- ja maksuvelvoitteitaan. Lisäksi Myyjällä on oikeus keskeyttää Kortin käyttö maksamiseen, jos Asiakas on laiminlyönyt jonkin muun kuin tämän Sopimuksen piiriin kuuluvan maksun.

7. Irtisanominen

Korttisopimus on voimassa, kunnes jompikumpi Osapuoli irtisanoo sen. Asiakas voi irtisanoa korttisopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Myyjällä on oikeus irtisanoa Sopimus kirjallisesti yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen päättyessä kaikki maksamattomat summat on maksettava voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti. Kun Sopimuksen voimassaolo päättyy ilman irtisanomisaikaa tai irtisanomisajan kuluttua, Kortin käyttöoikeus päättyy ja Asiakkaan on hävitettävä Kortti. Asiakas vastaa siitä, että Korttia käytetään sopimusehtojen mukaisesti, kunnes Kortti palautetaan.

8. Sopimuksen siirto

Myyjällä on oikeus siirtää Sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvoitteineen kolmannelle osapuolelle neuvottelematta siitä Asiakkaan kanssa. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta ilman kirjallista suostumusta Myyjältä.

9. Muut sopimusehdot

Asiakkaan on ryhdyttävä toimiin kaasun käsittelyyn, käyttöön, ja kaasulaitteistoihin liittyvien turvallisuusohjeiden, lakien ja ohjeiden noudattamiseksi.

Myyjällä on oikeus lopettaa liikennekaasun myyminen ja Kortin käyttö ylivoimaisen esteen sattuessa. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tapahtumia, joihin osapuoli ei voi vaikuttaa ja joita sen ei kohtuudella voi odottaa pystyneen ennakoimaan, ja jotka tapahtuma-aikanaan tai sen jälkeen estävät kaasun myyntiä koskevien sopimusvelvoitteiden täyttämisen tai olennaisesti haittaavat sitä eikä tätä haittaa voi kohtuudella estää tai poistaa. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi tekninen vika tai virhe laitteistossa, tulipalo, räjähdys, pandemia, tulva, maanjäristys, hallinnollinen määräys, sota tai liikekannallepano, odottamattomat laajat kutsunnat asepalvelukseen, takavarikko, tuontikielto, kaasun toimittajan kokema ylivoimainen este, valuuttarajoitukset, virransyötön rajoitukset, yleinen raaka-aine- tai tarvikepula, lakko, työmarkkinariita tai muu olosuhde, johon Osapuolet eivät voi vaikuttaa. Ylivoimainen este viivästyttää myyntiä koskevien sopimusvelvoitteiden täyttämistä niin kauan kuin kyseinen este vaikuttaa kuhunkin sopimusvelvoitteeseen tai kunnes kyseisen esteen vaikutukset on saatu poistettua. Myyjä ei ole vastuussa mistään tappioista tai vahingonkorvauksista, jotka ovat seurausta tällaisesta ylivoimaisesta esteestä.

Myyjän Asiakkaalle antamat ilmoitukset katsotaan toimitetuiksi Asiakkaalle, kun ne on lähetetty kirjallisesti Sopimuksessa määriteltyyn osoitteeseen tai Asiakkaan ilmoittamaan muuttuneeseen osoitteeseen.

Myyjällä on oikeus pyytää maksu kustannuksista, joita Asiakkaan pyynnöstä laaditut kirjalliset lausunnot aiheuttavat.

10. Vallitseva laki ja riita-asiat

Tähän Sopimukseen (nämä sopimusehdot mukaan lukien) sovelletaan Suomen lakia huomioon ottamatta sen lainvalintasääntöjä ja -periaatteita. Nimenomaisesti suljetaan pois seuraavat, jos ne ovat sovellettavissa: YK:n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ja kauppalaki (355/1987, muutoksineen).

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tähän Sopimukseen liittyvät riita asiat ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos Osapuolet eivät pysty ratkaisemaan riita-asiaa neuvottelemalla, kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli on suomi.