Wega Group

.fi

Wegas - Kaasutankkausasemat

Kaasun myyntiehdot

Wegan yleiset sopimusehdot kaasun liikennemyyntiin.

1. Määritelmät

Sopimus – tarkoittaa Myyjän ja Ostajan välistä polttoaineen myyntisopimusta
Osakkuusyhtiö – tarkoittaa oikeussubjektia, joka (i) hallitsee osapuolta omistuksen kautta tai muuten äänioikeuden kautta joko suoraan tai epäsuorasti tai (ii) on joko suoraan tai epäsuorasti osapuolen hallinnassa
Ostaja – tarkoittaa Myyjän asiakasyritystä, joka on Sopimuksessa nimetty Ostajaksi.
Yleiset sopimusehdot – tarkoittaa näitä Wegan yleisiä sopimusehtoja kaasun myyntiin
Osapuolet – tarkoittaa Myyjää ja Ostajaa
Osapuoli – tarkoittaa joko Myyjää tai Ostajaa
Tuote – tarkoittaa paineistettua biokaasua (CBG), Myyjän tuotevalikoiman mahdollisesti laajentuessa myös nesteytettyä biokaasua (LBG), paineistettua maakaasua (CNG tai nesteytettyä maakaasua (LNG), mistä Myyjä tiedottaa erikseen Ostajaa.
Myyjä – tarkoittaa Sopimuksessa Myyjäksi nimettyä Wega konsernin yritystä.
Wegas yrityskortti – tarkoittaa Myyjän Ostajalle myöntämää maksukorttia, jota voi käyttää maksuvälineenä vain Myyjän tankkausasemilla
Wegas yrityskortti -sopimusehdot – tarkoittaa Myyjän asiakirjaa Wegas – yrityksen maksuaikakorttisopimuksen sopimusehdot, joka muodostaa osan Sopimuksesta.

2. Tuotteiden myynti

Myyjä myy ja Ostaja ostaa Tuotetta Myyjän yleisillä tankkausasemilla minä tahansa ajanhetkenä. Kuitenkin niin, ettei myyjällä ole velvoitetta myydä Tuotetta mitään ennalta määrättyä määrää.

3. Hinnoittelu ja maksaminen

Tuotteen hinnoittelu on kuvattu Sopimuksen liitteessä.

Maksuaika ja laskutusehdot on määritelty Myyjän Wegas yrityskortti -sopimusehdoissa.

 4. Tuote

Tuotteen laatu on sopimukseen sisältyvien teknisten tietojen mukainen.

Myyjä varmistaa voimassa olevien säädösten, että myytävä Tuote on biokaasua ja myytyä määrää vastaava määrä alkuperätodistuksia peruutetaan.

5. Turvallisuus

Ostajan on noudatettava kaasun käsittelyä sekä Myyjän tankkausasemilla käytettäviä laitteisiin liittyviä turvallisuusohjeita, lakeja ja ohjeita. Myyjä asettaa kirjalliset turvallisuusohjeet nähtäviksi tankkausasemillaan.

6. Ylivoimainen esti ja myynnin keskeyttäminen

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tapahtumia, joihin Osapuoli ei voi vaikuttaa ja joita sen ei kohtuudella voi odottaa pystyneen ennakoimaan ja jotka tapahtuma-aikanaan tai sen jälkeen estävät sopimusvelvoitteiden täyttämisen tai olennaisesti haittaavat sitä eikä tätä haittaa voi kohtuudella estää tai poistaa. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi tulipalo, räjähdys, pandemia, tulva, maanjäristys, hallinnollinen määräys, sota tai liikekannallepano, odottamattomat laajat kutsunnat asepalvelukseen, takavarikko, tuontikielto, kaasun toimittajan kokema ylivoimainen este, valuuttarajoitukset, virransyötön rajoitukset, yleinen raaka-aine- tai tarvikepula, lakko, työmarkkinariita tai muu olosuhde, johon Osapuolet eivät voi vaikuttaa. Ylivoimainen este viivästyttää sopimusvelvoitteiden täyttämistä niin kauan kuin kyseinen este vaikuttaa tai kunnes kyseisen esteen vaikutukset on saatu poistettua.

Myyjä ei ole vastuussa mistään tappioista tai vahingonkorvauksista, jotka ovat seurausta tässä kohdassa mainituista tapahtumista.

7. Luottamuksellisuus ja tietojen luovuttaminen

Osapuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta ilman toisen osapuolen antamaa kirjallista lupaa luottamuksellisia tietoja kolmannelle osapuolelle Osapuolten Osakkuusyhtiöitä ja asiantuntijaneuvoja antavia tahoja lukuun ottamatta. Tällaisia luottamuksellisia tietoja ovat esimerkiksi sopimusehdot ja myönnetyt alennukset. Luottamuksellisia eivät ole tiedot, jotka (kun niitä käytetään tai ne luovutetaan) ovat julkisia muuten kuin sopimusrikkomuksen kautta tai jotka ovat tai olisivat voineet olla Osapuolen tai sen tahon, jolle tiedot luovutetaan, laillisesti hankkimia (muuten kuin tämän kohdan ehtojen mukaisesti).

8. Irtisanominen

Kummallakin osapuolella on milloin tahansa oikeus irtisanoa sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti
toiselle osapuolelle seuraavissa tilanteissa:

  • Kyseessä on tämän Sopimuksen ehtojen tai määräysten ja yleisten sopimusehtojen olennainen rikkomus.
  • Toinen osapuoli tulee maksukyvyttömäksi tai haetaan tai hakeutuu konkurssiin tai selvitystilaan (muuhun kuin velkasaneeraukseen tähtäävään vapaaehtoiseen selvitystilaan) tai vastaavaan maksukyvyttömyysmenettelyyn.

9. Vastuu ja vastuunrajoitus

Osapuoli on korvausvastuussa toiselle Osapuolelle suoraan aiheuttamistaan vahingoista. Osapuoli ei ole vastuussa toiselle Osapuolelle aiheutuneista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kuten liikevoittojen menetyksistä, kolmannen osapuolen kanssa solmitun sopimuksen rikkomisesta tai korvaavien laitteiden kustannuksista. Myyjän korvausvastuu Ostajalle aiheutetuista suorista vahingoista tai tappioista on kuitenkin kokonaisuudessaan enintään 20 000 euroa.

Tässä kohdassa mainittu vastuunrajoitus ei ole voimassa, jos vahingot on aiheutettu tahallisesti tai törkeän huolimattomuuden seurauksena tai jos ne ovat seurausta luottamuksellisuusvelvoitteen rikkomisesta.

10. Sovellettava laki ja riita-asioiden ratkaisu

Tähän Sopimukseen (nämä sopimusehdot mukaan lukien) sovelletaan Suomen lakia huomioon ottamatta sen lainvalintasääntöjä ja -periaatteita. Nimenomaisesti suljetaan pois seuraavat, jos ne ovat sovellettavissa: YK:n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ja kauppalaki (355/1987, muutoksineen).

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tähän Sopimukseen liittyvät riita asiat ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos Osapuolet eivät pysty ratkaisemaan riita-asiaa neuvottelemalla, kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli on suomi.

11. Sopimuksen siirto

Ostajalla ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta ilman Myyjän kirjallista lupaa.

Myyjällä on oikeus siirtää sopimus osakkuusyhtiölleen tai kolmannelle osapuolelle, jolle Myyjän tankkausasemia tai Tuotteiden myyntiä koskeva liiketoiminta on siirretty.

12. Referenssit

Osapuolet voivat käyttää toistensa nimiä referenssinä markkinoinnissaan ja muussa viestinnässään, jos toinen osapuoli sen sallii.